De Stichting Eigen Kweek (initiatiefnemers) met adviseurs en vertegenwoordigers van de gemeente Land van Cuijk zullen die avond aanwezig zijn. Deze avond is bedoeld om je een goed beeld te geven van het ontwerpbestemmingsplan en alle vragen te beantwoorden. Je aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Wanneer:               Dinsdag 9 januari 2024

Hoe laat:                19.00 uur tot 20.30 uur

Waar:                      Kantine voetbalvereniging S.E.S., Dennendijk 12 , Langenboom.

 

Wat is de inhoud van het plan?
De Stichting Eigen Kweek is al geruime tijd bezig om in goed overleg met zowel de gemeente als met de Langenboomse gemeenschap het Dorpsplan Langenboom voor te bereiden en uit te voeren. Het Dorpsplan Langenboom richt zich op een aantrekkelijk, leefbaar en toekomstbestendig dorp. Op de locatie Dorpshart vindt een ambitieuze transformatie van de kerk plaats, ter plaatse van ‘De Wis’ worden nieuwe appartementen ontwikkeld en de voormalige pastorie(woning) wordt gesplitst in twee woningen. Op de locatie Sportpark worden de sportieve mogelijkheden uitgebreid. Deze ontwikkelingen binnen de locaties Dorpshart en Sportpark sluiten niet aan op de huidige bestemmingen, bestemmingsgrenzen en bouwvlakken. Het opgestelde (ontwerp)bestemmingsplan ‘Dorpsplan Langenboom’ maakt deze gewenste ontwikkelingen juridisch planologisch mogelijk.

Ontwerpbesluiten
Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk maken bekend dat de onderstaand(e) ontwerpbesluit(en) en bijbehorende stukken ter inzage worden gelegd:

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsplan Langenboom’.
  2. Voor deze ontwikkeling wordt geen ontwerpexploitatieplan ter inzage gelegd. Er zal voor de vaststelling van het bestemmingsplan een anterieure exploitatie c.q. samenwerkingsovereenkomst worden gesloten voor het verhaal van de kosten.

Waar en wanneer kun je de stukken inzien?
Wij nodigen je uit om het ontwerpbestemmingsplan in te zien. Deze ontwerpbesluiten liggen zes weken ter inzage van vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024. De stukken zijn digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op de plannaam ‘Dorpsplan Langenboom’ of op plannummer NL.IMRO.1982.BPLaDorpsplan-ON01. Het bestemmingsplan is tijdens openingstijden ook in te zien op het Gemeentehuis, Louis Jansenplein 1, in Cuijk. Als je het bestemmingsplan op het gemeentehuis wil inzien, neem dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via ro@landvancuijk.nl  of telefoonnummer 0485-854000.

Hoe kunt u reageren?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen online via een DigiD-formulier, schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan kun je online indienen via de website: www.gemeentelandvancuijk.nl/formulieren/zienswijze-indienen. Een schriftelijke zienswijze hierover richt je aan de gemeenteraad van Land van Cuijk, postbus 7, 5360 AA Grave. Voor algemene informatie over het plan of een mondelinge zienswijze kun je telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Hoe verloopt de procedure verder?
De zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden beoordeeld door burgemeester en wethouders. Per zienswijze wordt aangegeven of, en op welke wijze de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het (al dan niet aan de hand van de zienswijze of ambtshalve aangepaste) ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens voor definitieve vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.