Goed bezochte video meetings

Eigen Kweek organiseerde een drietal video-meetings over het Dorpsplan Langenboom. Doel: gewoon even onderling bijpraten over alles wat er speelt. De sessies zijn goed bezocht. Dit laat wederom de betrokkenheid van de dorpsgenoten zien. Kritische vragen, tips en nieuwe suggesties werden gedeeld.

 

Hieronder het gecombineerde verslag van Video bellen met Eigen Kweek op:
Woensdag 23 december 2020 om 10:00 uur
Maandag 28 december 2020 om 15:00 uur en om 19:30 uur

 

Up date door Ivonne Van der Horst (IH):

Afgelopen maanden is EK bezig met stukken die aangeleverd moeten worden aan de gemeenteraad. Deze zijn te verdelen in 3 categorieën/ sporen:

 1. Financieel (stukken over +/- 2 weken klaar)
 2. Regels: Bestemmingsplannen, vergunningen, parkeernormen e.d. Daar is iemand voor aangenomen die gaat aantonen dat aan alle eisen wordt voldaan (duurt nog paar weken voor de stukken aangeleverd kunnen worden).
 3. Draagvlak: Langenboomse Vereniging oprichten = Overkoepelende organisatie = eigenaar van sportpark en kerk. Er komen in Januari nog gesprekken met de dorpen Erp en Liessel, die al een omni-vereniging hebben. Beide dorpen zullen laten zien hoe de vereniging is opgericht

(aktes e.d.).

Dan kunnen we het eindrapport aanbieden aan gemeenteraad. Die moeten het goedkeuren. Het eindrapport heeft vertraging door Corona, tegenvallers e.d. We zijn nu 2 jaar bezig. Dit is een geweldige prestatie door het dorp. Ook buitenstaanders hebben geholpen zoals Provincie en Rijk. We zijn benoemd tot Prestigeproject m.b.t  kernen kwaliteit van Regiodeal. Krijgen veel steun van andere dorpen, goede dialogen. Voorbeeldplan voor andere dorpen.

4 januari komen de tekeningen hoe het eruit allemaal uit gaat zien, deze worden ook naar de besturen van Langenboomse verenigingen gestuurd. Er zullen aparte videomeetings per club opgezet worden waarbij tekeningen, verslagen e.d. overlegd kunnen worden aan de leden. Dan wordt ook gevraagd om de intentieverklaring te ondertekenen.

Als de gemeenteraad akkoord heeft gegeven dan kunnen we subsidies gaan aanvragen. Provincie betaalt nu al mee aan diverse onderzoeken. Het Rijk is inmiddels ook op de hoogte. Via Regiodeal is Dorpsplan als prestigeproject aangeduid voor kernenkwaliteit in Land van Cuijk.

 

Vragen naar aanleiding van de videogesprekken met Ivonne van der Horst van Eigen Kweek

 

Francis (Taflan): 

Wil graag financieel plaatje zien: wat gaat dit betekenen voor de verenigingen?
Wat als een vereniging niet mee doet?
Wat als een vereniging onvoldoende vrijwilligers kan leveren
Hoe worden verenigingen betrokken bij bestuur Langenboomse Vereniging

Ivonne (IH) 

 • Het hele dorpsplan is begrotingsneutraal: alles wat de gemeente nu aan “Langenboom” betaald blijft, dus ook de afzonderlijke subsidies aan de verenigingen.
 • Uitgangspunt is dat iedere vereniging er door de samenwerking beter van wordt, geen extra kosten; dus onwaarschijnlijk dat een vereniging niet mee zal doen.
 • Wanneer gemeenteraad met hele plan instemt kunnen we een beroep gaan doen op aanvullende subsidies; bijv. van postcodeloterij e.d.
 • Iedere vereniging kan naar rato vrijwilligers leveren.
 • Iedere vereniging zal vertegenwoordigd zijn in de ledenraad (hoogste orgaan) van de Langenboomse Vereniging. Het Dagelijkse Bestuur zal bestaan uit enkele (verenigings)onafhankelijke, vrijwillige bestuurders.
 • Clubs blijven baas en verantwoordelijk binnen de eigen ‘lijnen’.
 • Algemene Opmerking: bovenstaande punten zijn uitgebreid aan de orde geweest in de Speedboot Sport en in de  besprekingen met de besturen/voorzitters van de verenigingen, onlangs in de kerk gehouden. Blijkbaar wordt dit niet altijd gecommuniceerd met de leden van de eigen vereniging. Is ook lastig omdat de ontwikkelingen zich voortdurend opvolgen. Bevraag dus ook je eigen bestuur!

  

Tinie Arts (Taflan)

Wij willen de plannen niet de grond in boren/ zijn er niet op tegen maar we moeten kritisch zijn.

De Langenboomse Vereniging moet worden opgericht. Waarom zijn de besturen van verenigingen niet eerder bij elkaar geroepen? De clubs moeten sluitende begrotingen overleggen. Heeft EK dat ook?

IH:

 • Goed dat er kritische geluiden zijn. Wij willen financieel alles sluitend hebben zonder lasten voor komende jaren. Het staat hoog op de agenda.
 • Nog niet iedereen is op de hoogte. Proces is 2 stappen vooruit en 1 stap terug. Voor bestuur van verenigingen is dat moeilijk om steeds te blijven delen met de leden. Proces gaat op en neer maar gaat nu naar eindfase toe. Daarom komen er aparte video- bel meetings waar het eindverhaal gepresenteerd kan worden aan het bestuur van vereniging.
 • Alle clubs zijn steeds op de hoogte gehouden. Je kunt dit navragen bij eigen vereniging via notulen e.d.
 • Door steeds verder te rekenen gaat het plan steeds meer begrotingsregels krijgen. Dit is net klaar. EK kan dus nu pas het eindresultaat presenteren. Dit is op basis van vertrouwen onderling.

 

Lisette Brands

Knap hoe alles tot stand is gekomen! Wat als het dorpsplan meer gaat kosten dan de begroting? Wordt iedereen in Langenboom lid, hoe gaat dit worden?

IH:

 • Hoe voorkom je te grote kosten? Dit kan door een Design en Build overeenkomst. Je maakt dan afspraken met een partij dat een gebouw wordt ontworpen en gebouwd voor een bepaald bedrag. Normaal maak je een bestek van 500 pagina’s. Wij kunnen ons dat niet permitteren, hebben daar geen verstand van. Daarom is een Design en Build overeenkomst de beste optie.
 • Niet iedere inwoner wordt lid van Langenboomse vereniging. Leden van sportclubs en verenigingen worden indirect lid via hun eigen club/ vereniging.

 

Ton Ermers (Langenboomse Zorg Centraal): Uiteindelijk zal de Algemene Leden Vergadering van elke vereniging moeten instemmen met lidmaatschap van Langenboomse Vereniging. Gezien tijdsdruk is geopperd te volstaan met een intentieverklaring. Is dat ook voldoende voor de gemeenteraad?

IH:

 • Het is aan ons om dit geloofwaardig aan te tonen. Wij hebben overleg met gemeente Erp waar dit eerder succesvol is gebeurd. Daar kunnen wij van leren.
 • Wanneer komt de intentieovereenkomst? Hopelijk binnen nu en een paar weken. Dit is nog niet de definitieve overeenkomst. De besturen moeten wel de intentieverklaring ondertekenen.

 

Els Henst

Intentie overeenkomst zal door alle leden in een ALV moeten worden goedgekeurd. Wat als leden het niet goedkeuren en geen lid willen worden? Wat als er niet genoeg draagvlak is. Als mensen denken we worden er niet beter van we doen niet mee! Zeer benieuwd hoe mensen gaan beslissen.

IH:

 • Dit zullen de besturen moeten inschatten. Het plan is dat iedereen sterker moet worden. EK zal het plan goed moeten onderbouwen. Iedereen wordt er beter van. Maar dat kan nooit op alle fronten. We zijn blij als we een 8+ of 9- kunnen halen en dat mensen hier achter staan.
 • EK gaat het goed doen voor alle verenigingen, ook financieel. Het plan is goed onderbouwd.
 • Niemand hoeft financieel bij te dragen. Verenigingen krijgen gratis voorzieningen. Kost ze niets extra.

Bouwsom wordt gedekt door gemeente aangevuld met subsidie-elementen. EK komt niet aan spaarpot van verenigingen of aan verhoging van lidmaatschap. EK zorgt voor investering vanuit de gemeente en de verenigingen kunnen daarvan profiteren.

 

Carlo Raaijmakers

Hoe is de stand van zaken met betrekking tot de tijdelijke pop-up kroeg?

IH:

 • Er is destijds een initiatief ontstaan over pop-up kroeg. Maar politiek heeft geen draagvlak voor pop-up kroeg. Alleen als de Wis geen interesse heeft is dat een optie. Rob Neijts van (D’n Brouwer) wil daar ook een rol inspelen Politiek wil samenwerking tussen Rob Neijts van en de Wis. Wis heeft alle voorzieningen dus is wel logische keuze. Rob is in gesprek met Henk Cuppen van bestuur van de Wis.

 

Henk Cuppen: (Bestuurslid van de Wis) geeft toelichting

Bestuur is actief in gesprek met een tussenpersoon maar er heeft nog geen gesprek plaatsgevonden. Langenboom heeft een ontmoetingsplek nodig. EK heeft geen rol in pop-up kroeg. Er is ook niemand bezig met pop-up kroeg. Bestuur van de Wis wil dit realiseren. Horeca advies bureau gaat hierin  meedenken. (Dit is via Rob Neijts ). De Wis gaat ook kijken of er andere participanten kunnen zijn zodat er keuze mogelijkheden zijn. Er zal geïnvesteerd moeten worden. Maar kan dit terugverdiend worden in korte tijd? Hoelang is die tijd? Investering voor 1 jaar of 3 jaar of 5 jaar. De huidige ruimte moet dan aangepast worden. Wat gaat dat kosten? Tijdelijke kroeg kan niet met vrijwilligers gerund worden. Dat moet professioneel opgepakt worden. EK heeft relatie tot stand gebracht tussen Rob Neijts en bestuur van de Wis. De Wis zal de ruimte moeten verbouwen/ aanpassen. Kan niet met vrijwilligers hoe moeten we dat dan doen? (Henk Cuppen valt weg uit meeting)

Is er behoefte aan een tijdelijke kroeg in de Wis die afgebroken gaat worden of kunnen we de komende tijd zonder?

 

Rob Verkerk 

Er is denk ik wel behoefte aan kroeg.

 

Carlo Raaijmakers

Er is zeker behoefte aan een tijdelijke kroeg. Extra opmerking: Ik begrijp dat jullie meerdere partijen willen uitnodigen. Is dat niet vervelend voor nieuwe eigenaar? Hij wil vast een klantenkring opbouwen. Als er geen horeca is, is dat na 3 jaar een gemis voor een dorp. De gunfactor zou bij Rob Neijts moeten liggen. Ik denk dat de gunfactoor heel belangrijk is. Hoe denkt Henk Cuppen (de Wis) daar over?

 

Henk Cuppen: Bestuur van de Wis wil graag een open traject waarin iemand met kwaliteiten en met professionaliteit komt. Wis vindt dat dit bij meerdere mensen mag komen liggen. Moet een open traject zijn.

Wanneer kan de horecavoorziening in de kerk gerealiseerd zijn? Praten we over 3 jaar?

IH:

 • Wij hopen dat volgend jaar de schop in de grond kan. Maar dat weten wij niet. Gezien de tijd die we nodig gehad hebben zou dat moeten kunnen. Er is tijd nodig om de regels goed te krijgen. Het ligt niet aan de bouw. Over 2-3 jaar zou kunnen.

 

Rob Verkerk (Vollan)

We zijn met Speedboot Sport in maart uit elkaar gegaan met de vraag: Hoe gaat de organisatie er concreet uit zien. Die vraag is in de bijeenkomst in de kerk toegelicht. Maar er geen verdere uitleg gegeven. Ik had meer tekeningen en dergelijke verwacht. Komt er binnenkort een soortgelijke presentatie?

Gaat de gemeente participeren in de uitwerking van het plan?

Dorpsplan Zeeland is door gemeente Landerd gepresenteerd. Hoe gaat dat in Langenboom worden?

IH:

 • Gemeente gaat toetsen en kijken naar haalbaarheid van het plan.
 • We werken goed samen met de gemeente. Wij doen dit in 2 jaar en anderen gemeentes doen daar 6-8 jaar over. Dorpsplan is een burger initiatief daarom loopt dit anders dan elders. Wij krijgen veel steun van gemeente Mill.
 • Ontwerp en begroting lopen naar het einde. Over enkele weken komen de voorontwerpen.

 

Martin Wijdeven (Parochiebestuur)

Is er inzicht in het bestemmingsplan?

IH:

 • Er moeten aanpassingen komen maar daar worden geen problemen verwacht. De kerk gaat veranderen van functie, komt horeca in dat zal de belangrijkste aanpassing betreffen.

En inderdaad Martin, procedures kosten veel tijd

 

Kevin:

In hoeverre staat het geheel van de sporthal al vast?

IH:

 • Clubs hebben programma van eisen ingeleverd m.b.t. daglicht, velden etc. Belijning e.d. komen straks pas op tafel. Dat is nu nog niet aan de orde. Bouweisen en omvang van de sporthal zijn wel definitief.

 

Mirella:

 • Wat zijn de ontwikkeling omtrent Scouting?
 • IH: Scouting zat niet in eerste plan. EK is in gesprek geweest met Scouting. Scouting heeft een speciale plek nodig. Scouting wil graag meedoen op het sportpark. Het is moeilijk om een passende plek te vinden voor de club. Scouting wil graag een stuk bos bij voetbalveld, dit is van Natuurmomenten. Zij willen bos afstaan als ze vanuit de Gemeente een ander stuk bos terugkrijgen.. Ruimte is belangrijk voor Scouting. EK heeft de architect gevraagd om met een oplossing te komen op sportpark. Dit is nog even afwachten

 

Paul Hendriks (Speedboot Betrokkenheid)

Vinden jullie dat je voldoende geïnformeerd wordt/wat zouden wij nog meer/beter kunnen doen?

Antwoorden van diverse personen:

 • Regelmatig(er) update in Torentje, facebook etc.
 • Af en toe huis aan huis vlugschrift (want niet iedereen Torentje en/of online)
 • IH: 2e boekje Dorpsplan nagenoeg klaar, maar moet op de valreep steeds toch nog weer wat bij…
 • Teamsvergadering(en)  zoals deze organiseren met voorzitters van verenigingen
 • Vertegenwoordigers van verenigingen in de speedboot Betrokkenheid wijzen op verbetering van communicatie met leden van de eigen vereniging Ton Ermers: Communicatie naar leden van diverse verengingen is nog niet compleet blijkt uit vorige meeting. De leden hebben nog niet alle informatie. Leden vinden dit niet leuk.
 • IH: Voor besturen is het erg moeilijk om de leden continu op de hoogte houden. De leden raken dan het spoor bijster. Als binnen 2-3 weken alle informatie compleet is kunnen besturen communiceren naar leden. EK probeert zoveel mogelijk te informeren maar door Corona is dat moeilijk. EK probeert wel via Torentje/ FaceBook / internet en andere kanalen om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Torentje komt in januari 2021 bij iedereen in Langenboom in de bus. Dan volgt weer extra informatie.

 

Algemene opmerkingen tot slot:

 • Compliment van Mark Janssen (CDA): heel goed dat gekozen gaat worden voor Langenboomse Vereniging. Daarmee iedereen lid en eigenaar.
 • Ton Ermers: alle vertrouwen nu zoveel organisaties binnen en buiten Langenboom/Mill/Land van Cuijk/Provincie/ landelijk zich zo positief uitlaten. Dorpsplan Langenboom wordt als prestigeproject gezien (Regio Deal), als voorbeeld van succesvolle kernendemocratie.
 • Marcel van den Elzen (gemeenteraad AB): veel positieve geluiden over voorgang Eigen Kweek binnen voortdurende schuifpuzzel met gemeente: wenst succes.
 • Amica: Wat wordt de rol van EK na de oprichting van Omni vereniging?

IH:

 • Dit is nog niet ter sprake gekomen. Weten we nog niet. EK bestond al voor het dorpsplan. EK deed toen andere dingen zoals zonnepanelen dak in Langenboom

 

 • Henk Cuppen:

Alles ligt in handen van de inwoners van Langenboom? Als je geen lid bent van een vereniging heb je geen zeggenschap. Hoe kunnen mensen toch inspraak krijgen?

IH:

 • Goede insteek waar we iets mee gaan doen. Speedboot Betrokkenheid pakt dit op.

Dit soort videobellen gaan we vaker doen. Als tryout is het goed gelukt. Krijgt vervolg.

 

Wat verdient momenteel extra aandacht?

 • Scouting: welke plek binnen dorpsplan?
 • Kerk blijkt in vele opzichten rijksmonument: extra uitdaging voor architect.
 • Is er niet toch nog iets waarmee we onverwacht verrast kunnen worden…???

 

Afsluiting Ivonne:

Vraagt, hoopt en krijgt de indruk: Is iedereen nu naar tevredenheid bijgepraat?

!!! 28 januari heeft EK een uitnodiging gekregen om naar Minister Schouten in Den Haag te komen. Ook zij wil graag bijgepraat worden over het plan.

 

Uitsmijter Mirella:

Super hoe het er allemaal uit ziet. Complimenten!